AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzvédelmi Szabályzat

Ha Ön olyan gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, vagy jogi személy, akinél


 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt 5-nél több munkavállalót foglalkoztat,
 • az üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet,

akkor Önnek Tűzvédelmi szabályzatra van szüksége, amely elkészíttetésével kapcsolatban a legjobb helyen jár.


Amikor egy partnerünknek Tűzvédelmi szabályzatot készítünk:


 • előzetesen felmérjük a helyszínt, feljegyezzük a tűzvédelmi sajátosságokat,
 • tájékoztatjuk ügyfeleinket tűzvédelmi szempontból legjobb javaslatainkról,
 • segítünk a tűzoltó készülékek legoptimálisabb helyének meghatározásában,
 • elkészítjük a cég Tűzvédelmi szabályzatát,
 • szükség esetén tűzriadó tervet és kiürítés számítást is végzünk.

Tűzvédelmi szabályzat készítése mellett javasoljuk tűzvédelmi oktatás szolgáltatásunkat is szíves figyelmébe, mely a szabályzattal kiegészítve már hathatós segítség Önnek a tűzesetek megelőzésére tett intézkedései között.
Tűzvédelmi szabályzat

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Az előző bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.

Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes Tűzvédelmi Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Tűzvédelmi Szabályzatot végleges formában kiadni.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.


A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:


 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 • a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;
 • az előző pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
 • a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, Tűzvédelmi Szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.


Az előző bekezdésben felsoroltak kötelesek


 • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
 • a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
 • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
 • biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.


A tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha


 • robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,
 • ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
 • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.


Tűzvédelmi bírság


A jogszabályokban előírt tűzvédelmi kötelezettségek folyamatos betartását a tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) ellenőrzi.

A tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) tűzvédelmi bírságot szab ki, amennyiben a jogszabály alapján kötelezettek nem rendelkeznek tűzvédelmi szabályzattal, vagy abból kötelező tartalmi elem hiányzik.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint:

 • 30 ezertől 1,5 millió forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt;
 • 30 ezertől 1 millió forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt;
 • 50-250 ezer forintig terjed a tűzvédelmi bírság, ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el (kiszabása kötelező);
 • 50-200 ezer forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza.

A tűzvédelmi törvény az 5-nél több munkavállalót foglalkoztató cégek számára előírja a tűzvédelmi kötelezettségek tűzvédelmi szabályzat formájában történő írásba foglalását.

De mi a helyzet az ötnél kevesebb főt foglalkoztató cégekkel? Saját és munkavállalóik biztonsága érdekében javasolt a tűzvédelmi szabályok megfogalmazása céljából egyéb (pl. Tűzvédelmi Házirend/Útmutató/Utasítás/Szabályok) dokumentumba foglalni a legfontosabb előírásokat.

Minden esetben elmondható, hogy a cég ügyvezetőjének/tulajdonosának kötelezettsége a szabályokat, előírásokat megismertetni, valamint a szabályokat betartatni dolgozóival. Egy esetleges tűzeset bekövetkeztekor (tűzvizsgálat, biztosítói vizsgálat, kárfelmérés során) kulcsfontosságú annak bizonyítása, hogy ki hogyan tett eleget tűzvédelmi kötelezettségeinek, megtett-e mindent a tűzeset elkerülésére, a tűzeset bekövetkezésekor megfelelően járt-e el. Mindezekre az egyik legjobb bizonyíték az írásban közölt és aláírásukkal igazoltan átvett szabályok, utasítások, tűzvédelmi oktatási napló.