AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzvédelem

Tűz van! Tűz van!


Ez az a mondat, amit egyikőnk sem szeretne megélni. Ezért tenni kell.

A tűzmegelőzés gondos tervezésével, ésszerű biztonság kialakításával már rendkívül sokat teszünk az emberi élet és a vagyon megmentéséért.

Az alábbiak szerint tudunk ebben segíteni Önnek:

 • megkeresése után előre egyeztetett időpontban felkeressük cégét,
 • tűzvédelmi oktatást tartunk cége minden munkavállalójának, melynek keretében megismertetjük velük a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat, a cégnél található tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, készülékeket, felszereléseket bemutatjuk, tájékoztatjuk a készenlétben tartás szabályairól őket, megmutatjuk, hogy szükség esetén miként használhatják azokat.
 • az oktatást követően alapos tűzvédelmi szempontú helyszíni szemlét tartunk.
 • az összes tűzvédelmi jogszabály/rendelet/szabvány alapján megtesszük észrevételeinket és javaslatainkat az esetleges hiányosságok elhárítására.
 • elkészítjük cége tűzvédelmi szabályzatát szükség esetén annak mellékleteivel együtt (tűzriadó terv, kiürítés számítás).
TŰZVÉDELEM ÁLTALÁNOSSÁGBAN

Tűzvédelemnek nevezzük azt a folyamatot, amely a tűz kialakulásának megelőzésétől a már kialakult tüzek megszüntetéséig és annak vizsgálatáig tart.


A tűzvédelem, mint fogalom alapvetően két jól elkülöníthető területre bontható:


 • tűzoltó, illetve mentő tevékenység,
 • tűzmegelőző tevékenység.

A tűzvédelem első szakasza a tűzmegelőzés, az a folyamat, amelyben jogszabályok segítségével törvényalkotó szerv előírja azokat a lépéseket, amelyet a magánszemélyeknek és vállalatoknak meg kell tenniük azért, hogy a tűz kialakulását elkerüljék. A tűzmegelőzést a tűzoltóság és az adott önkormányzat felügyeli.

A tűzvédelem következő szakasza a tűzoltás, amely a már kialakult tűz terjedésének a megakadályozására és eloltására terjed ki. Ennek a tűzoltási szakasznak a része a műszaki mentés, amely során tűz és katasztrófa esetén az emberi élet és a vagyoni értékek kimentése zajlik.

A tűzvédelem legutolsó szakasza a tűzvizsgálat, amely során azt vizsgálják, hogy milyen körülmények között alakult ki a tűz.

A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.

A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, rendeletekben, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

A tűzvédelem követelményeinek teljesítésére azonban nem csak a munkáltatók, hanem a magánszemélyek is kötelezettek. Ezért a társasházaknak, lakóközösségeknek is gondoskodniuk kell a tűzvédelem rájuk vonatkozó előírásainak betartásáról.

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.


A MAGÁNSZEMÉLYEK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI


 • A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, valamint kötelesek gondoskodni ezek jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
 • A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
 • A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.


A GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZEMÉLYEK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI


 • A gazdálkodó tevékenységet folytató személyeknek, a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
 • Kötelesek
  • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
  • a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
  • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
  • biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
 • A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
  • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
  • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
 • Kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.
 • A tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha
  • robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy
  • olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
   • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
   • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
   • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.
 • A jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.
 • A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
 • Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek hiányában alkalmazása előtt a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő, ezek hiányában a megrendelő vagy alkalmazó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat, legalább a kijelölt tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeknek megfelelő vagy akkreditált szervezettel elvégezni vagy elvégeztetni, és a vizsgálatok eredményét a tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani.
 • Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.
 • A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
 • A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A tűzvédelmi feladatok megvalósítása, a munkák elvégzésének megszervezése, irányítása és ellenőrzése az adott munkahely vezetőjének kötelessége. A tűzvédelmi utasítást kiadja, a változásoknak megfelelően kiegészíti, felelős a tűzvédelem helyzetéért, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről. Köteles intézkedni afelől, hogy a dolgozók a tűzvédelmi rendelkezéseket ismerjék és betartsák, hogy a tűzvédelmi oktatást munkába állás előtt minden esetben, majd rendszeres időközönként megtartsák.

Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

A szabályok nem betartása esetén a hatóság bírságolási gyakorlatot követ az alábbiak szerint:
 • Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők.
 • A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén szabhat ki.
 • A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható.


MUNKÁNK KITERJED AZ OKTATÁSON TÚL AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK, SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉSÉRE


TŰZVÉDELMI OKTATÁS: minden munkavállalót még a munkába állás előtt ki kell oktatni a cégnél előforduló és általános tűzvédelmi ismeretekből, melyben szívesen állunk rendelkezésükre. Ezt az oktatást időszakosan (évente) meg kell ismételni a tűzvédelem feladatainak és betartásának frissen tartása érdekében. A megtartott oktatáshoz részletes oktatási tematikát biztosítunk, a lebonyolítást oktatási naplóval igazoljuk.

A tűzvédelmi oktatás fontossága abban áll, hogy az emberek ismerjék a rájuk vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, azt hogy hogyan előzhetik meg a tüzet, hogyan jelezhetik azt, illetve az adott körülmények között mit tehetnek az tűz megfékezése érdekében. Mivel minden egyes helység, terület, épület más és más ebből következik, hogy mások az ott alkalmazandó tűzvédelmi előírások. Ezek mellett változhatnak a tűzvédelmi jogszabályok is. Mindezek miatt a tűzvédelmi oktatást minden egyes évben meg kell ismételni legalább egyszer.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT: ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tevékenykednek, akkor tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Ezt mi elkészítjük Önöknek, vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Tűzvédelmi szabályzat nélkül a munkavállalók és környezetünk veszélynek vannak kitéve, mivel semmi sem garantálja, hogy ne követeljen emberéletet egy esetleges tűzeset, továbbá egy esetleges ellenőrzés során a Katasztrófavédelem bírságot szabhat ki.

Amennyiben egy tűz esetén kiderül, hogy nincs érvényes tűzvédelmi szabályzat és oktatási napló, a biztosító elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől arra hivatkozva, hogy nem gondoskodott a tulajdonos “a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

TŰZRIADÓ TERV: elkészítjük a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként a tűzriadó tervet, amennyiben az Ön cége az alábbi felsorolás valamelyikébe beletartozik:
 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat,
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

A Tűzriadó Terv tartalmazza a tűzjelzés módját; a Tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit /tűzvédelmi berendezések kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás, stb.; főbb veszélyforrások megnevezését – utalással a védekezési szabályokra; a létesítmények helyszínrajzát, alaprajzokat - a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések /eszközök/, központi elzárók /kapcsolók/ és vízszerzési helyek, kiürítési útvonalak, és a helyiségek maximális befogadóképességének megjelölésével.

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS: Amennyiben Ön a tevékenységéhez 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt használ, az épület, illetve létesítmény szintidőn belüli kiüríthetőségét kiürítés számítással kell igazolnia. Az általunk készített tűzvédelmi szabályzat mellékleteként ebben az esetben vállaljuk kiürítés számítás elvégzését is.

A kiürítés jogszabályban meghatározott szintideje a kiürítés számítással érintett épület, létesítmény, tűzszakasz tűzállósági fokozatától (I.-V.), tűzveszélyességi osztályba sorolásától ("A"-"E") és a használat jellegétől (huzamos tartózkodás, tömegtartózkodás, szabadtéri rendezvény, stb.) függ.


LEGFONTOSABB TEENDŐK TŰZ ESETÉN


Ha időben észreveszi a tüzet, megpróbálkozhat annak oltásával. Csak és kizárólag kis terjedelmű tűznél, ahol még testi épség nincs veszélyben! Ha valamely bútordarab, vagy szövet lángra kap, próbálkozhat vízzel oltással, illetve egy vastag pokróccal is csapkodhat, így el tudja fojtani az oxigéntől. Nagyon fontos, hogy ELEKTROMOS BERENDEZÉS TÜZÉT ÉS FORRÓ OLAJAT VÍZZEL OLTANI TILOS!

Ha már kiterjedtebb a tűz akkor menekülni kell. Fel kell mérni, hogy melyik a lehetséges legrövidebb irány, hogy kijusson szabad térbe, vagy másik tűzszakaszba. Vizesítsünk meg egy zsebkendőt, azt tegyünk orrunk és szánk elé, így kicsit kevesebb füstgázt lélegzünk be. Próbáljuk meg elérni a legközelebbi kijáratot, ahol már szabadtéren várhatjuk a tűzoltói mentést.