AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Környezetvédelem

A környezet megóvása minden munkáltató és munkavállaló egyforma felelőssége. A környezetvédelem olyan feladat, amiből mindenki kiveheti a részét. Amennyiben a cég tevékenysége során a környezet bármilyen jellegű terhelésének esélye merül fel, vagy csak elővigyázatosság céljából tájékozódni szeretne a környezetterhelés, környezetszennyezés, illetve környezetvédelem alapelveiről, keressen meg minket.
Színvonalas környezetvédelmi oktatással és környezetvédelmi szabályzat elkészítésével állunk rendelkezésükre.

A környezet összetett, bonyolult rendszert alkot, fizikai, kémiai, biológiai körülmények összességét értjük alatta. Ezt a rendszert általános kötelességünk védeni, értékeit őrizni, megóvni.

A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből származó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében.Miben is tudunk segíteni?


Környezetvédelmi szabályzat

A környezetvédelmi szabályzat célja a munkáltató és rajta keresztül a munkavállaló környezettel való harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének védelme, a munkafolyamatok és technológiák magas szintű, összehangolt végzése, ezáltal a fenntartható fejlődés biztosítása.
A környezetvédelmi szabályzat elkészítése akkor indokolt, amikor a cégnek tevékenységéből adódóan (pl: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, húsfeldolgozás, tejtermékgyártás, papírgyártás, szeszesital-gyártás, festékgyártás, gyógyszergyártás, cementgyártás, fényforrás-gyártás, gépjármű-gyártás, veszélyes hulladéktárolók, szennyvíztisztító telep, stb.) a környezetvédelmi törvénynek, egyéb környezetvédelmi jogszabálynak, rendeleteknek kell megfelelnie, és a környezetvédelmi szabályzat tartalmazza az adott cég környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve a feladatok elvégzésére, koordinálására a cégen belül felelős személyeket jelöl ki.

A környezetvédelmi szabályzat tartalmi és formai elemeire nincs jogszabályi előírás, de összhangban kell lennie a Környezetvédelmi törvény előírásaival, ennek megfelelően – a cég tevékenységétől függően - az alábbi részekre tagolható:

 • szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya,
 • fogalom meghatározás,
 • környezetvédelmi szervezet felépítése,
 • környezetvédelmi szabályok, előírások,
 • munkáltatói jogokat gyakorló feladatai,
 • munkavállalók feladatai,
 • környezetvédelmi oktatás szabályai,
 • föld, víz, levegő, épített környezet, természet védelme,
 • zaj és rezgésvédelem szabályai,
 • veszélyes anyagokkal végzett tevékenység szabályai,
 • hulladékkezelés,
 • speciális szabályok.

Környezetvédelem általánosságban

A környezet összetett, bonyolult rendszert alkot, fizikai, kémiai, biológiai körülmények összességét értjük alatta. Ezt a rendszert általános kötelességünk védeni, értékeit őrizni, megóvni.
A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből származó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében.
Más megfogalmazásban a környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

A környezetet több egységre tagolva tárgyalja a tudomány.

Az egyik lehetséges felosztás:

 • levegő,
 • föld,
 • felszíni és felszín alatti vizek,
 • élővilág (növények, állatok),
 • táj és épített környezet.

Amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor a felsorolt egységek valamelyikének, vagy esetleg mindegyikének a védelmét, további pusztulását, a jelenlegi állapot fenntarthatóságát célozzuk meg.

A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

 • a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
 • megelőzze a környezetszennyezést;
 • kizárja a környezetkárosítást.

Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.

A környezet védelmének jogi szabályozását, a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését, a környezet védelmének tervezését és irányítását az állam és a helyi önkormányzat szervei látják el.
A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program.

Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.
A (Kormány által jogszabályban meghatározott) környezethasználatok esetében a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében a környezethasználónak megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, megbízni.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, illetőleg tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja az büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi felelősséggel tartozik.
Aki környezet védelmét szolgáló előírást megszeg, vagy azokban megállapított határértéket túllép az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlődéséhez igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni .A környezetvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Hogy a bírságokat, illetve ami a legfontosabb: a környezetszennyezést elkerüljük, ne feledjük, a környezetvédelem fő célja az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, melynek révén biztosíthatjuk az ökoszisztéma körfolyamatainak természetes egyensúlyát, ezáltal is biztosítva a fenntartható fejlődést az utódaink számára, vagyis mindennapi életünk és munkánk során is figyeljünk oda a környezet szennyezésének megelőzésére és a környezet terhelésének elkerülésére. A megelőzés még mindig olcsóbb és hatékonyabb, mint a már meglévő károk orvoslása.