AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Biológiai kockázatértékelés

Olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határozni a munkavállalókat érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.

Segítünk! – Bízza ránk!

 • időbeosztásához igazodva időpontot egyeztetünk Önnel egy helyszíni terepszemlére (amennyiben szükséges),
 • a helyszínen felmérjük a lehetséges biológiai veszélyforrásokat,
 • javaslatot teszünk a tapasztalt hiányosságok elhárítására és a megelőző intézkedések meghozatalának szükségességére,
 • elkészítjük a Biológiai kockázatértékelés dokumentumot, melyet rövid határidővel, nyomtatott formában a rendelkezésére bocsájtunk, benne intézkedési tervvel és javaslatokkal.

A biológiai kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.
Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.

A különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél a kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni.

A biológiai kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

A biológiai kockázatbecslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:

 • a biológiai tényezők csoportba sorolása,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának, mint munkavédelmi hatóságnak a bejelentés során tett ajánlásai,
 • a foglalkozási, illetve a foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedésekre vonatkozó információk,
 • a munkavállaló munkahelyi tevékenységéből adódó lehetséges allergizáló és toxikus hatások,
 • a munkavállaló tényleges foglalkozási, illetve foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedései.

Biológiai tényezők: a mikroorganizmusok –beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat –, a sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak.

A biológiai tényezők a fertőzés kockázatának szintjétől függően négy csoportba sorolhatók:

 • 1. csoport: az a biológiai tényező, amely nem képes emberi megbetegedést okozni,
 • 2. csoport: az a biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségben nem valószínű, az általa kiváltott betegség többnyire eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos,
 • 3. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést képes okozni, ezért komoly veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének kockázata az emberi közösségben fennállhat, de általában eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos,
 • 4. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a munkavállaló számára, az emberi közösségben való szétterjedésének nagy a kockázata, általában nem előzhető meg, vagy nem kezelhető hatásosan.

Amennyiben a munkavégzés jellege lehetővé teszi, a veszélyes biológiai tényezők olyan helyettesítésére kell törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem vagy kevésbé veszélyezteti a munkavállaló egészségét.

Ha a becslés a munkavállaló biztonságának vagy egészségének kockázatát igazolja, az expozíciót meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni.

Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta kockázatot az alábbi intézkedések alkalmazásával olyan alacsony szintre kell csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen:

 • a kockázatnak kitett vagy esetleg érintett munkavállalók számát - beleértve a tevékenység hatókörében tartózkodókat is - a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni,
 • a munkahelyet, a munkafolyamatokat és a műszaki ellenőrzési intézkedéseket úgy kell tervezni, telepíteni, illetve létesíteni, hogy megakadályozzák, vagy a minimálisra csökkentsék a biológiai tényezők szétterjedésének lehetőségét a munkahelyen,
 • megfelelő védőberendezéseket, illetve egyéni védőeszközöket kell biztosítani és használni,
 • olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a biológiai tényező szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét,
 • a biológiai kockázatot jelző, illetve egyéb kiegészítő figyelmeztető jeleket és táblákat kell használni,
 • intézkedési tervet kell készíteni biológiai tényezőkkel kapcsolatos balesetek esetére,
 • amennyiben indokolt és műszakilag lehetséges, vizsgálatot kell végezni a biológiai tényezők felhasználási helyen kívüli jelenlétének kimutatására,
 • megfelelő eszközöket kell biztosítani a hulladék biztonságos összegyűjtésére, tárolására és eltávolítására, beleértve - ahol lehetséges - a biztonságos és azonosítható tartályok használatát,
 • olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek a munkahelyen a biológiai tényezők kockázat nélküli kezelését és szállítását lehetővé teszik.

A munkáltató minden olyan biológiai tényezőkkel kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a munkavállaló biztonságára és egészségére, köteles

 • biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni,
 • a munkavállaló számára megfelelő védőruházatot biztosítani,
 • a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelelő mosdót és illemhelyet, továbbá biztosítani a szemöblítés és - amennyiben ez szükséges - a bőrfertőtlenítés lehetőségét,
 • gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a szükséges védőeszközöket
  • az e célra kijelölt és megfelelő jelöléssel ellátott helyen megfelelően tárolja,
  • ellenőrizze, továbbá lehetőség szerint használat előtt is, de használat után - amennyiben az szükséges, illetve lehetséges - minden alkalommal megtisztítsa azokat, valamint az ismételten fel nem használható védőeszközt veszélyes hulladékként kezelje,
 • megtiltani a meghibásodott védőeszköz használatát,
 • írásban rögzíteni az emberi vagy állati eredetű minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy

 • a munkavállaló azokat a védőeszközöket, amelyek biológiai tényezőkkel szennyeződhettek, a munkaterület elhagyásakor vegye le, és a b) pont szerinti intézkedések megtörténtéig a többi ruhától elkülönítve tárolja,
 • az a) pont szerinti védőeszközök fertőtlenítése, megtisztítása vagy szükség szerinti megsemmisítése megtörténjen.

Fentiek végrehajtására tett intézkedések költségei a munkavállalót nem terhelhetik.

A munkahely a fertőzések előfordulásának valószínűsége szempontjából 3 kategóriába sorolható be:

 • I. kategória: van kontaktus biológiai kockázati tényezőkkel;
 • II. kategória: a munkahelyen a tevékenység során általában nem történik, de előfordulhat érintkezés kockázati tényezőkkel.
 • III. kategória: a munkahelyen, a tevékenység során sem előrelátható, sem előre nem látható körülmények között nincs kockázati tényezőkkel történő kontaktus.

Biológiai tényezővel kapcsolatos tevékenységet csak abban az esetben lehet végezni, ha a munkavédelmi hatóság ellenőrizte, hogy a szervezett munkavégzésben foglalkoztatott munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása biztosított.

A biológiai kockázatbecsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen védőoltások biztosítása indokolt.

Ha a biológiai kockázatbecslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.

A védőoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa. A védőoltás megtörténtét a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” elnevezésű oltási könyvbe, 2009. szeptember 1-jét követően kiadott Egészségügyi Könyv esetén annak „Védőoltási adatlapjába” kell bejegyezni, amelyet a munkáltatónak, illetve - kérelemre - a munkavédelmi hatóságnak be kell mutatni, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.

Biológiai veszélyekkel rendelkező munkahelyek (a teljesség igénye nélkül) lehetnek:

 • agrárium, erdészet, kertészet,
 • állatokkal vagy állati eredetű anyagokkal érintkező munkakörök,
 • egészségügyi munka,
 • humán szociális ellátás területei,
 • élelmiszeripar,
 • hulladékkezelés,
 • szennyvíztisztítás,
 • laboratóriumok.

A biológiai tényezők okozta fertőzések leggyakoribb forrásai.

Az egészségügyi intézményekben a munkavállalók lehetséges fertőzések forrása lehet:

 • a beteg
 • az egészségügyi személyzet (kolléga)
 • szellőző berendezés, légkondicionáló
 • vízvezeték, vizes blokkok
 • egyéb környezeti források (tárgyak felszíne, falak, padlózat...)
 • orvosi eszközök
 • vér és vérkészítmények, infúziós oldatok, biológiai
 • implantátumok.

A biológiai kóroki tényezők esetében nem elég a kóroki tényező (baktérium, vírus, gomba, parazita stb.) vizsgálata. A fertőzés és fertőző betegség létrejöttéhez ugyanis három tényező szükséges: fertőzőforrás, a fertőzés terjedésének lehetősége, valamint fogékony (emberi) szervezet. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, nem jöhet létre fertőző betegség, illetve a járványfolyamat megszakad.

A biológiai kockázatbecslést évente - továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja - ugyanúgy el kell végezni, mint az általános munkahelyi kockázatértékelés esetében.