Adatkezelési tájékoztató


A Hunbuild Bt. tevékenysége munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szaktevékenység végzésére irányul.

Amennyiben a fenti tevékenységhez kapcsolódóan bárkitől személyes adat kezelésére kerül sor, úgy arra az esetre vonatkozóan jelen tájékoztató a vonatkozó jogszabályi (Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete, Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) előírásoknak megfelelően rögzíti azokat az adatkezelési alapokat és célokat, amelyek bemutatják azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, mint Adatkezelők és ehhez kapcsolódóan Önnek milyen jogérvényesítési és/vagy jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az adatok biztonsága kiemelten fontos cégünk részére, ezért azok megfelelő kezeléséért mindent megteszünk.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Az Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai az Adatkezelő által üzemeltett honlapokon kerül közzétételre.

Bármilyen kérdése, kérése esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Adatkezelő megnevezése

Név: Hunbuild Bt.
Székhely cím, levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Puskás Tivadar u. 15.
Cégjegyzékszám: 13-06-060544
Adószám: 20621553-2-13
E-mail cím: munkavedelem@kalocsai.hu
Honlap: www.kalocsaimunkavedelem.hu
www.munkavedelmioktatas.com
www.munkabiztonsag.com

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, aki munka- tűz- és környezetvédelmi felnőtt oktatási szolgáltatást nyújt partnereinek, munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi dokumentációkat készít, valamint szakmai témájú hírlevélben tájékoztató anyagokat, iparági híreket küld a hírlevélre feliratkozott cégek/személyek email címére, valamint facebook oldalán hasznos információkat közvetít idővonalán keresztül.

Fenti tevékenységekhez kapcsolódóan az Adatkezelő több weboldalt üzemeltet, amelyekre kivétel nélkül érvényesek a GDPR-ben meghatározott biztonságos adatkezelési elvek.

Adatvédelmi tisztviselő

A Hunbuild Bt. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
További adatfeldolgozóként jár el a Domainsector Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.) mint a honlapjaink tárhelyének biztosítója, valamint a Scarabeuslab Kft. (8200, Veszprém Almádi út 3. 1.em. 108) mint internetes felület-szolgáltatási tevékenységet nyújtó.
Az Adatkezelő hírlevelek, értesítő és marketing e-mailek kiküldéséhez MailChimp nevű szolgáltatást használ. A Mailchimp e-mail listákhoz, a feliratkozottak nevéhez és e-mail címéhez fér hozzá. A Szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, pontos cégadatai a következők: The Rocket Science Group, LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. USA tel: +1 678 999 0141, info@mailchimp.com

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az alábbi lehet:
hozzájárulás: a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik cégünktől küldött e-mailben, a leiratkozás gombra kattintva.

jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő honlapjának meglátogatása esetén cookie-k használatára kerül sor, azonban az érintetteknek lehetősége van ezek kikapcsolására. A Mailchimp szolgáltatás alkalmazásával generált visszajelzések alkalmazására az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor. szerződés teljesítése: az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol a Felhasználó az egyik, az Adatkezelő a másik érintett fél.

jogi kötelezettség teljesítése: azonosítási kötelezettség teljesítése során a természetes személyazonosítók kerülnek felhasználásra. Online tartalomszolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelés, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása.

Adatkezelés célja


Hírlevél

Marketing tartalmú elektronikus levelek (e-mailek) küldésével a partnereinkkel történő ügyfélkommunikáció hatékonyságának fenntartása, növelése. Fő cél a kommunikáció folyamatos fenntartása, a legfontosabb iparági információk illetékes partnereinknek történtő eljuttatása.

Weboldal

Az adatkezelés történhet online tartalomszolgáltatás keretein belül, valamint partnerek által biztosított tartalmak (referenciák, vélemények) közzétételével, melynek célja tevékenységünk megismertetése, szolgáltatásaink ajánlása.

Szaktevékenységi feladatok

Az adatkezelés további formája a szaktevékenységhez tartozó feladatok ellátásának biztosítása érdekében kapott adatok rögzítése, melynek célja a hatósági, illetve jogszabályi előírások teljesítése. Ide tartozik a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelés, továbbá a dolgozók munka- és tűzvédelmi oktatásainak bejelentése, a dolgozók regisztrációja és mint résztvevők adataiknak megadása a Pest Megyei Kormányhivatal felé.

Facebook

A facebook oldalon történő adatkezelés célja az online közösségi térben történő kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, ügyfélkommunikáció fenntartása, információk eljuttatása ismerőseink felé.

Kezelt személyes adatok

Bármely honlap látogatása során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó IP címe.
A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha feliratkoznak hírlevél szolgáltatásunkra.
Adatkezelő a honlapon, vagy hírlevélben szereplő szolgáltatás igénybevétele során, önkéntes hozzájárulást követően kezelheti az alábbi személyes adatokat: név - cégnév - e-mail cím - telefonszám.

Szaktevékenységhez kapcsolódó e-mail érkezése esetén az adatkezelő rögzítheti a küldő e-mail címét és azt további szolgáltatások igénybevételéhez kezelheti.

Adatkezelő szaktevékenysége végzése során – különös tekintettel munkabalesetek kivizsgálásakor, illetve munka- és tűzvédelmi oktatáson történő részvételkor - céges partnerei által megadott alábbi személyes adatokat kezelheti:
  • viselt név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, taj szám, adóazonosító jel, lakcím, telefonszám, e-mail cím, munkakör, foglalkoztatási jogviszony, foglalkoztatási jelleg, neme, oktatási azonosító száma, legmagasabb iskolai végzettségének megnevezése.

A Facebook.com közösségi oldalon kezelt adatok köre: az ismerős regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hírlevélre történő (önkéntes) feliratkozással kezdődik és a feliratkozó által történő leiratkozásig tart.

A leiratkozásra bármely cégünk által küldött hírlevélben lehetőség van. Ez esetben a személyes adatok az Adatkezelő rendszeréből törlődnek.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Szaktevékenységhez kapcsolódó személyes adatok esetében azok megőrzésének időtartama a jogszabályi rendelkezések szerint történnek,
  • felnőttképzési tevékenység esetén a képzést követő 8 év időtartamig,
  • munkabaleset kivizsgálását követően a dokumentációt a partnerünk felé átadjuk, abból másolatot, személyes adatokat nem tartunk meg, azokat töröljük.

Személyes adatok továbbítása

Személyes adatok nem kerülnek továbbításra a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba.

Személyes adatokba csak a megnevezett adatfeldolgozók tekinthetnek be.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Felhasználónak jogában áll tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérheti adatainak helyesbítését, törlését, zárolását.

Az adatkezeléshez kapcsolódó bármilyen változtatás iránti írásbeli kérelmet az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:
e-mail: munkavedelem@kalocsai.hu
postacím: Hunbuild Bt., 2142 Nagytarcsa, Puskás Tivadar u. 15.
Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a hitelesség érdekében a kérelmezőt bármilyen más megkeresés formájában beazonosítsa.

Felhasználó jogérvényesítéssel kapcsolatos jogai

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel, panasszal lehet fordulni az adatkezelőhöz a munkavedelem@kalocsai.hu e-mail címen.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal kíván élni, megteheti az illetékes felügyeleti hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogsérelem éri, jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.