AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzvédelem

A tűzvédelem két alapvető területe közül egyre nagyobb jelentőséggel bír a megelőzés, hisz ennek gondos tervezésével, az ésszerű biztonság kialakításával mind több érték (emberi élet, vagyon) menthető meg.

Ahhoz, hogy Ön és cége megfelelő módon tudjon védekezni a tűz veszélyétől, kötelesek gondoskodni egyrészt oktatás, képzés keretén belül a tűzvédelmi szabályok megismertetéséről, másrészt a birtokukban lévő tűzvédelmi eszközök, berendezések, készülékek, felszerelések készenlétben tartásáról, azok üzemképességének, használhatóságának biztosításáról.

A magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

Szolgáltatásunk igénybevételével eleget tehet a tűzvédelmi törvény és egyéb szabályozások által kirótt feladatok teljesítésére.


Miben tudunk segíteni?

Munkánk kiterjed az alábbi dokumentumok, szabályzatok elkészítésére.


 • TŰZVÉDELMI OKTATÁS: minden munkavállalót még a munkába állás előtt ki kell oktatni a cégnél előforduló és általános tűzvédelmi ismeretekből, melyben szívesen állunk rendelkezésükre. Ezt az oktatást időszakosan (évente) meg kell ismételni a tűzvédelem feladatainak és betartásának frissen tartása érdekében. A megtartott oktatáshoz részletes oktatási tematikát biztosítunk, a lebonyolítást oktatási naplóval igazoljuk.
 • TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT: ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tevékenykednek, akkor tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
  Ezt mi elkészítjük Önöknek.

  Szabályzatunk tartalmazza
  • a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
  • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
  • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzvédelmi használati szabályait, előírásait;
  • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
  • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározását,
  • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
  •  a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.
  Tűzvédelmi szabályzat nélkül a munkavállalók és környezetünk veszélynek vannak kitéve, mivel semmi sem garantálja, hogy ne követeljen emberéletet egy esetleges tűzeset, továbbá egy esetleges ellenőrzés során a Katasztrófavédelem bírságot szab ki.

  Amennyiben egy tűz esetén kiderül, hogy nincs érvényes tűzvédelmi szabályzat és oktatási napló, a biztosító elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől arra hivatkozva, hogy nem gondoskodott a tulajdonos “a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

 • TŰZRIADÓ TERV: elkészítjük a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként a tűzriadó tervet, amennyiben az Ön cége az alábbi felsorolás valamelyikébe beletartozik:
  • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat;
  • kereskedelmi szálláshelyre;
  • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat,
  • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.
  A Tűzriadó Terv tartalmazza a tűzjelzés módját; a Tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit /tűzvédelmi berendezések kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás, stb.; főbb veszélyforrások megnevezését – utalással a védekezési szabályokra; a létesítmények helyszínrajzát, alaprajzokat - a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések /eszközök/, központi elzárók /kapcsolók/ és vízszerzési helyek, kiürítési útvonalak, és a helyiségek maximális befogadóképességének megjelölésével.
 • KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS: Amennyiben Ön a tevékenységéhez 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt használ, az épület, illetve létesítmény szintidőn belüli kiüríthetőségét kiürítés számítással kell igazolnia. Az általunk készített tűzvédelmi szabályzat mellékleteként ebben az esetben vállaljuk kiürítés számítás elvégzését is.
  A kiürítés jogszabályban meghatározott szintideje a kiürítés számítással érintett épület, létesítmény, tűzszakasz tűzállósági fokozatától (I.-V.), tűzveszélyességi osztályba sorolásától ("A"-"E") és a használat jellegétől (huzamos tartózkodás, tömegtartózkodás, szabadtéri rendezvény, stb.) függ.

Tűzvédelem általánosságban

Tűzvédelem: tűzvédelemnek nevezzük azt a folyamatot, amely a tűz kialakulásának megelőzésétől a már kialakult tüzek megszüntetéséig és annak vizsgálatáig tart.

A tűzvédelem első szakasza a tűzmegelőzés, az a folyamat, amelyben jogszabályok segítségével törvényalkotó szerv előírja azokat a lépéseket, amelyet a magánszemélyeknek és vállalatoknak meg kell tenniük azért, hogy a tűz kialakulását elkerüljék. A tűzmegelőzést a tűzoltóság és az adott önkormányzat felügyeli.

A tűzvédelem következő szakasza a tűzoltás, amely a már kialakult tűz terjedésének a megakadályozására és eloltására terjed ki. Ennek a tűzoltási szakasznak a része a műszaki mentés, amely során tűz és katasztrófa esetén az emberi élet és a vagyoni értékek kimentése zajlik.

A tűzvédelem legutolsó szakasza a tűzvizsgálat, amely során azt vizsgálják, hogy milyen körülmények között alakult ki a tűz.

A tűzvédelmi feladatok megvalósítása, a munkák elvégzésének megszervezése, irányítása és ellenőrzése az adott munkahely vezetőjének kötelessége. A tűzvédelmi utasítást kiadja, a változásoknak megfelelően kiegészíti, felelős a tűzvédelem helyzetéért, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről. Köteles intézkedni afelől, hogy a dolgozók a tűzvédelmi rendelkezéseket ismerjék és betartsák, hogy a tűzvédelmi oktatást munkába állás előtt minden esetben, majd rendszeres időközönként megtartsák.

A tűzvédelmi oktatás fontossága abban áll, hogy az emberek ismerjék a rájuk vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, azt hogy hogyan előzhetik meg a tüzet, hogyan jelezhetik azt, illetve az adott körülmények között mit tehetnek az tűz megfékezése érdekében. Mivel minden egyes helység, terület, épület más és más ebből következik, hogy mások az ott alkalmazandó tűzvédelmi előírások. Ezek mellett változhatnak a tűzvédelmi jogszabályok is. Mindezek miatt a tűzvédelmi oktatást minden egyes évben meg kell ismételni legalább egyszer, illetve ezen kívül annyiszor, ahányszor munkahely vagy intézményváltás történik, ugyanis ekkor módosulnak a helyi tűzvédelmi sajátosságok is.

A tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról.

A tűzvédelmi jogszabályok részletesen leírják, hogy egyes vészhelyzetekben a vállalkozóknak és a magánszemélyeknek milyen jogaik és kötelességeik vannak a tűzvédelem terén.

A munkáltatónak kötelessége a munkavállalóját tűzvédelmi oktatásban részesíteni, amennyiben a munkavállaló veszélyes munkát végez. Kötelessége védő öltözetet biztosítani számára. A munkáltató kötelessége tűzoltási tervet és tűzoltási szabályzatot készíteni és azt betartani. Kötelessége a tevékenységéhez kapcsolódó tűzvédelmi szabályok betartása és azok végrehajtása. A munkáltatónak kötelessége együttműködni a tűzvédelmi hatósággal és követnie kell azok tanácsát.

A munkavállaló kötelessége részt venni a számára előírt tűzvédelmi oktatásokon, kötelessége a megfelelő védőruha viselete. További kötelessége a munkáltatója által elfogadott tűzvédelmi terv és tűzvédelmi szabályzat betartása és betartatása. Vészhelyzet esetén segítenie kell a vészhelyzet elhárításába és megelőzésében.

Ha időbe észreveszi a tüzet, megpróbálkozhat annak oltásával. Csak és kizárólag kis terjedelmű tűznél, ahol még testi épség nincs veszélyben! Ha valamely bútordarab, vagy szövet lángra kap, próbálkozhat vízzel oltással, illetve egy vastag pokróccal is csapkodhat, így el tudja fojtani az oxigéntől. Nagyon fontos, hogy ELEKTROMOS BERENDEZÉS TÜZÉT ÉS FORRÓ OLAJAT VÍZZEL OLTANI TILOS!

Ha már kiterjedtebb a tűz akkor menekülni kell. Fel kell mérni, hogy melyik a lehetséges legrövidebb irány, hogy kijusson szabad térbe, vagy másik tűzszakaszba. Vizesítsünk meg egy zsebkendőt, azt tegyünk orrunk és szánk elé, így kicsit kevesebb füstgázt lélegzünk be. Próbáljuk meg elérni a legközelebbi kijáratot, ahol már szabadtéren várhatjuk a tűzoltói mentést.