AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási naplóban dokumentálni kell.

Az előző bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.


Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.

A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján, a munkavédelmi oktatás megtervezése és megszervezése, mint munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni.

A munkavédelmi képviselő jogának gyakorlása keretében részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére is.

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás formái:


 • Az előzetes oktatást a munkakörben foglalkoztatás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az ún. első munkahelyes dolgozókra, a rövid szakmai gyakorlattal rendelkezőkre, a diákmunkát végzőkre, a társadalmi munkásokra, közmunkát, alkalmi munkát végzőkre.
 • Az időszakos oktatás célja az ismeretek szinten tartása illetve a folyamatos munkavégzéshez szükséges új ismeretek átadása. Gyakoriságát a munkáltató határozza meg, figyelembe véve az egyes munkakörök, vagy a munkakörnyezet veszélyességének mértékét.
 • Rendkívüli oktatást súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, súlyos üzemzavar esetén indokolt tartani, figyelemfelkeltés, tanulságok átadása céljából. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható következtetések elemző megtárgyalása. Tűz esetén rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani.

A tűzvédelmi törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.

A tűzvédelmi oktatás tartalma kell, hogy legyen:

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
 • a tevékenységet érintő szabályok,
 • a tűzjelzés módja,
 • tűzoltó készülékek kezelése,
 • a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
 • a tűzvédelmi szabályzat tartalma,
 • tűzriadó terv ismertetése.

Nem határozza meg jogszabály a tűzvédelmi oktatás sűrűségét, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani.

Mind a munkavédelmi, mind a tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, tárgyát, az oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.