Üzembehelyezések, felülvizsgálatok

A gépek, berendezések, illetve a technológiák két csoportra oszlanak a munkavédelem rendszerében:
  • Veszélyes - besorolása az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a számú melléklete alapján,
  • Nem veszélyes - besorolása: amely nem tartozik az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 21. § alá.

A nem veszélyes gépek ellenőrző felülvizsgálatát a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről írja elő.

Nézzük, mit ír róla:
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.
Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről.
Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.
A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.
Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.
A nem veszélyes gépek ellenőrző felülvizsgálata nem munkabiztonsági szaktevékenység, ennek ellenére a személyes véleményem az, hogy egy nem szakember egy gépet nem tud bevizsgálni.
A gépek, és vizsgálatuk a munkavédelem legingoványosabb talaja, bízzuk szakemberre a vizsgálatot!
A veszélyes géppel, technológiával munkáltatóként két teendőnk van, az egyik, hogy előzetes szempontú munkavédelmi vizsgálatnak kell alávessük, illetve időszakos biztonsági felülvizsgálatnak vessük alá.

Vigyázat!
Ez nem egy papír a gép kereskedőjétől, hogy a gép munkavédelmileg megfelelt. Ez egy komoly munkavédelmi vizsgálat a gép (technológia) üzembe helyezése előtt, mely nem csak magára a gépre tér ki, hanem a munkakörnyezetre is. Pl:
van-e a géphez jogosítvánnyal rendelkező kezelő, rendben vannak-e a papírjai, karbantartás, tárolás, javítás, stb. biztonságosan megoldható-e.

Lássuk a szabályozást!

Üzembe helyezésnél:
Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). Veszélyes munkaeszköznek minősül az Mvt. 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó minden munkaeszköz.

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti.

Felülvizsgálatnál:
“Az új rendszerbe állított gép kopik, s ezeket kell ellenőrizni!”

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

  • jegyzőkönyvnek készülnie kell,
  • hol, mikor, kik voltak jelen, miért, milyen módszerrel, mit használtak fel,
  • fel kell térképezni az állapotot,
  • a kezelő helyzetét, a kialakult állapotot, s összevetjük a normatív szabályokkal,
  • rögzíteni kell, hogy ez kötelezettsége a munkáltatónak,
  • meg kell határozni a kört, hogy mit köteles vizsgálni,
  • megfelelősség tanúsítása, v. külső minőségügyi tanúsítvány szükséges (hatósági engedély),
  • ki rendeli el, ki tartja nyílván!

Újraindítás: az olyan - munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett - munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek.